ភាសា​ខ្មែរ
CN
EN
ភាសាខ្មែរ
GroupProfile

ផ្ទះ · GroupProfile · Development Planning

ភ្នំពេញជាទីតាំងស្នូល

ចាប់យកភ្នំពេញជាទីតាំងស្នូល និងមានខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាបជាស្លាបទាំងពីរក្នុងការអភិវឌ្ឃ។

៨០%

ប្រទេស

c5.jpg
មូលដ្ឋាន​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា

ពង្រីកទៅខេត្តក្រុងផ្សេងៗ និងព្យាយាមគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 80% នៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃអនាគត

៣-៥

គម្រោង

c6.jpg