ភាសា​ខ្មែរ
CN
EN
ភាសាខ្មែរ
ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

វិធីស្នើសុំជំនួយ

ទំនាក់ទំនង: លេខទំនាក់ទំនង៖ លោកស្រី Zhang

ទូរស័ព្ទ: ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)99 326 669

អ៊ីមែល: អ៊ីម៉ែល៖ zhangxueying@princereg.com

Small Banner.jpg